Przedszkole Nr 1 w Milanówku
www.przedszkolemilanowek.edu.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 19 lut 2021 (15:55)

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Deklaracja dostępności

Data ogłoszenia: 2021-02-19

Wstęp deklaracji

Przedszkole Nr 1 w Milanówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Nr 1.
 
Dane teleadresowe jednostki:
Przedszkole Nr 1
ul. Herberta 43
05-822 Milanówek
tel.227583592
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
Powody wyłączenia:
 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Oświadczenie sporządzono: 2020.09.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
 
W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem Jolantą Sadowską, adres poczty elektronicznej: przedszkolemilanowek@op.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 227583592. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna:
 1. Budynek przedszkola przy ul. Herberta 43 posiada dwie kondygnacje, jest wolny od barier architektonicznych, posiada windę dla osób niepełnosprawnych oraz odpowiednio szerokie drzwi i ciągi komunikacyjne. Wejście do budynku z poziomu 0. Jest domofon i drzwi otwierane automatycznie.
 2. Budynek przy ul. Podgórnej 34 jest dwukondygnacyjny. Na parterze dostępne jest wejście z poziomu 0, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody. Brak windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
 3. W obu budynkach oznaczono kierunki i drogi ewakuacyjne w formie wizualnej  (oświetlenie dróg ewakuacji z niezależnego źródła). Brak formy dotykowej (tyflograficznej) i dźwiękowo-głosowej
 4. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 5. Brak urządzeń obsługujących osoby słabosłyszące oraz brak  tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 6. Zapewnia się dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby.
 
Aplikacje mobilne:
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
 

Data publikacji: 19.02.2021 (15:55)Data aktualizacji: 19.02.2021 (15:55)
Osoba publikująca: Piotr SulewskiOsoba modyfikująca: Piotr Sulewski
Autor: Piotr Sulewskiliczba wejść: 506
19 lut 2021 (16:09)Piotr Sulewski»Deklaracja dostępności
19 lut 2021 (15:55)Piotr Sulewski»Deklaracja dostępności

Przejdź do góry strony