Przedszkole Nr 1 w Milanówku
www.przedszkolemilanowek.edu.pl
Formularz wyszukiwania

 wyciąg ze statutu:  Rozdział III § 9 Ad. 1 a

§ 9 Ad. 1 a
  1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
  2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
  3. Zadania dyrektora są następujące:
    a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
    b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez:
    - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej we współpracy z nauczycielami,
    - kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Przedszkola,
    - wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań
    c) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
    d) organizowanie indywidualnego przygotowania przedszkolnego w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
    e) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
    f) dopuszczanie do użytku w Przedszkolu programów wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub nauczycieli,
    g) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki
    h) dokonywanie kontroli zapewniania warunków korzystania z obiektów należących do Przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określanie kierunków ich poprawy;
    i) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;
    j) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
    k) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał;
    l) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów;
    m) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
    n) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
    o) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
    p) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
    q) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
    r) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;
    s) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
    t) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;
    u) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
    v) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
    w) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
    x) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
    y) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Data publikacji: 21.11.2013 (16:02) Data aktualizacji: 21.11.2013 (20:15)
Osoba publikująca: Piotr Sulewski Osoba modyfikująca: Piotr Sulewski
Autor: Piotr Sulewski liczba wejść: 1641
Rejestr zmian