Przedszkole Nr 1 w Milanówku
www.przedszkolemilanowek.edu.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Status prawny i podstawa działalności

Data ogłoszenia: 2013-11-21

Przedszkole Nr 1 jest jednostką publiczną oświatowo-wychowawczą.

Organ prowadzący Gmina Miasto Milanówek.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 737),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2230),
 • Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 984 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 
  z 2024 r., poz. 754),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1798),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356 ze zm.) – załącznik 
  nr 1 dot. przedszkola,
 • UCHWAŁA Nr 665/LXXXVI/23 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego

Data publikacji: 21.11.2013 (16:02)Data aktualizacji: 04.06.2024 (19:34)
Osoba publikująca: Piotr SulewskiOsoba modyfikująca: MiroArt Developer
Autor: MiroArt Developerliczba wejść: 7363
04 cze 2024 (19:34)Piotr Sulewski»Status prawny i podstawa działalności
18 lis 2020 (15:06)Piotr Sulewski»Status prawny i podstawa działalności
15 kwi 2019 (15:49)Piotr Sulewski»Status prawny i podstawa działalności
21 lis 2013 (19:41)Piotr Sulewski»Status prawny i podstawa działalności
21 lis 2013 (19:36)Piotr Sulewski»Status prawny i podstawa działalności
21 lis 2013 (19:36)Piotr Sulewski»Status prawny
21 lis 2013 (16:02)Piotr Sulewski»Status prawny

Przejdź do góry strony