Przedszkole Nr 1 w Milanówku
www.przedszkolemilanowek.edu.pl
Data ogłoszenia: 2013-11-21

wyciąg ze statutu:  Rozdział III § 9 Ad. 1 b

§ 9 Ad. 1 b

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 2. Wskład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  - opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy,
  - przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego zmian,
  - podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
  - podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,
  - ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  - uchwalanie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym,
 5. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:
  - opiniowanie pracy przedszkola w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela,
  - opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych  w ramach budżetu,
  - opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  - przydział nauczycielowi stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora,
  - opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
  - wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu,
  - wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,
  - odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,
  - wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
  - zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,
  - wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej,
 6. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:
  - występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie  z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu,
  - wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,
 7. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
 8. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów.
 9. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka.
 10. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
 11. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności o którym mowa w par. 9 pkt 2.
   

Data publikacji: 21.11.2013 (16:02)Data aktualizacji: 04.06.2024 (19:45)
Osoba publikująca: Piotr SulewskiOsoba modyfikująca: MiroArt Developer
Autor: MiroArt Developerliczba wejść: 7365
04 cze 2024 (19:45)Piotr Sulewski»Rada Pedagogiczna
21 lis 2013 (20:10)Piotr Sulewski»Rada Pedagogiczna
21 lis 2013 (16:02)Piotr Sulewski»Rada Pedagogiczna

Przejdź do góry strony